Podmínky užívaní mobilní aplikace „Zažijkraj.cz“

I. Vymezení pojmů a závaznost podmínek

 • „Podmínky užívání“ – Podmínky užívání aplikace „Zažijkraj.cz“.
 • „Provozovatel“ – Provozovatelem se považuje provozovatel „PRESSPROJEKT s. r. o. IČO: 08371709, V Osadě 276/3, Ústí nad Labem“ email: info@zazijkraj.cz.
 • „Aplikace“ – aplikace znamená mobilní aplikace „Zažijkraj.cz“.
 • „Uživatel“ – uživatelem se má na mysli fyzická nebo právnická osoba, která si stáhne aplikaci a provede registraci.
 • Tyto podmínky jsou pro uživatele aplikace závazné od okamžiku, kdy se uživatel zaregistruje do této aplikace. Tímto zaregistrováním také uživatel souhlasí s jejich zněním v celém rozsahu.

II. Podmínky užívání aplikace

 • Aplikace je určena pro širokou veřejnost a její užívání je dobrovolné.
 • Aplikace není omezena věkem uživatele.
 • Uživatel bere na vědomí, že okamžikem zaregistrováním a vytvořením účtu do aplikace dochází mezi uživatelem a provozovatelem k uzavření smlouvy o poskytování služeb s tím, že obsah vzájemných práv a povinností uživatele a provozovatele je upraven zejména těmito podmínkami užívání, ale také platnými právními předpisy České republiky, především normami práva autorského.
 • Uživatel je povinen používat aplikaci k účelu, ke kterému je určena, což je dle prohlášení provozovatele především pomoc uživateli při cestování. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody či náklady, které způsobí uživatel nesprávným používáním aplikace sobě, nebo třetím osobám.

III. Udělení Licence

 • Aplikace je ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), autorským dílem.
 • Provozovatel stažením a registrací (i následným zakoupením balíčku) uděluje uživateli nepřenosnou licenci k využití aplikace.
 • Uživatel je oprávněn užívat Aplikaci výhradně v souladu s těmito podmínkami užití a není oprávněn aplikaci jakkoliv měnit, upravovat či ji jinak rozmnožovat.
 • Zaregistrováním do aplikace uživatel bere na vědomí skutečnost, že veškerý obsah aplikace je ve výhradním vlastnictví provozovatele, případně je provozovatel držitelem licence poskytnuté na tento obsah třetí stranou, a uživatel proto není oprávněn obsah aplikace kopírovat, šířit, či si ho jinak přivlastňovat v rozporu s autorským zákonem. Toto je možné pouze s předchozím písemným souhlasem provozovatele.
 • Uživatel je oprávněn užívat funkce aplikace prostřednictvím svého účtu pouze a jen pro svojí osobní potřebu.
 • Sdílení účtu do aplikace dalším osobám (tj. přihlašovací údaje - jméno, heslo) se bere jako závažného porušení podmínek užívání a provozovatel si vyhrazuje právo na zablokování takovéhoto účtu.
 • Veškerý obsah (text, fotografie, aj.) nahrané uživatelem do aplikace si vyhrazuje provozovatel právo jakkoliv použít a to bez předchozího souhlasu uživatele a uvedení zdroje.

IV. Práva a povinnosti uživatelů aplikace

 • Uživatel je oprávněn užívat uživatelské funkce aplikace.
 • Uživatel užívá aplikaci prostřednictvím svého mobilního telefonu, tabletu, chytrého zařízení.
 • Uživatel se zavazuje při registraci uvést pravdivé informace - v případě nedodržení tohoto bodu je Provozovatel oprávněn takovýto účet bez nároku na jakoukoliv kompenzaci odstranit.
 • Provozovatel je oprávněn omezit nebo zcela zamezit možnost užívání aplikace nebo účtu uživatele bez předchozího oznámení. To může učinit i ve vztahu ke konkrétnímu uživateli v případě, že se důvodně domnívá, že daný uživatel užívá aplikaci v rozporu s těmito podmínkami užití. Uživateli nevzniká nárok na jakoukoliv náhradu či kompenzaci v souvislosti s výše uvedeným jednáním provozovatele.
 • Uživatel bere na vědomí, že provozovatel mu může zasílat v souvislosti s užíváním aplikace jakákoliv reklamní sdělení, zejména takzvané push-notifikace. K tomu dává stažením aplikace uživatel souhlas.
 • Uživatel bere na vědomí, že aplikace nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Stejně tak aplikace nemusí být dále dostupná zejména v případě přírodních katastrof a protiprávního jednání třetích osob. Případná nedostupnost aplikace se nepovažuje za pochybení na straně provozovatele a uživateli na základě této skutečnosti nevznikají vůči provozovateli jakékoliv nároky.
 • Uživatel si je vědom toho, že případě jakéhokoliv porušení ustanovení těchto podmínek užití je po něm provozovatel oprávněn vymáhat jemu způsobenou újmu, zejména ušlý zisk.

V. Monitorování chyb a zabezpečení aplikace

 • V případě, že v aplikaci dojde k chybě, automaticky prostřednictvím produktu třetí strany Provozovatel obdrží data a informace z mobilního zařízení Uživatele nazvaná Log Data. Log Data mohou obsahovat informace jako je adresa IP (Internet Protocol) zařízení, název zařízení, operační systém a jeho verzi, konfiguraci aplikace při používání našich služeb, datum a čas použití služby a další statistické informace. Tyto informace napomáhají k detekci a následnému odstranění chyb Aplikace.
 • Provozovatel prohlašuje, že poskytuje Uživatelům Aplikace nejvyšší možnou ochranu proti ztrátě či zneužití dat vytvořených v rámci aplikace.
 • Provozovatel rovněž provádí pravidelné kontroly proti případnému nepovolenému průniku.

VI. Ochrana osobních údajů

 • Provozovatel tímto prohlašuje, že hodlá o uživatelích, tedy fyzických a právnických osobách, které si stáhnou do svého zařízení nabízenou aplikaci a provedou registraci, shromažďovat osobní data a to v rozsahu – emailová adresa uživatele, heslo, jméno a příjmení, polohu (pro využití GPS nástrojů aplikace) – dále dobrovolně rok narození, přezdívka, kraj a město bydliště. Ostatní osobní data nebudou od uživatelů získávána, případně nijak ukládána do databáze provozovatele, pokud je uživatelé sami poskytnou.
 • Provozovatel rovněž hodlá shromažďovat informace o mobilním zařízení, na němž je aplikace provozována, a to pouze v rozsahu – identifikátor a jméno zařízení, verze operačního systému.
 • Výše uvedená data provozovatel shromažďuje za účelem možnosti poskytovat službu takzvaného hodnocení aplikace nebo pro zajištění základních funkcionalit aplikace. Díky ní mají uživatelé právo aplikaci po stažení ohodnotit a sdělit jejich názor na používání aplikace ostatním uživatelům. Tento systém vyžaduje možnost odlišit jednotlivé uživatele, aby zejména podvodnými a urážlivými hodnoceními nedošlo k poškození provozovatele, a právě za tímto účelem budou výše uvedené osobní údaje o uživatelích provozovatelem shromažďovány.
 • Veškerá jednání provozovatele související s užíváním osobních údajů uživatelů jsou v souladu s těmito podmínkami užití a právními předpisy ČR, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 • Uživatel může požádat o odstranění svých osobních údajů z naší databáze kontaktováním info@zazijkraj.cz.

Cena za využívání aplikace

 • Aplikace je uživatelům přístupná ke stažení a využívání zdarma v omezeném režimu.
 • Doplňky aplikace je možné zakoupit skrze eshop v aplikaci.
 • Doplňky /balíčky ke stažení/ se párují k danému účtu a není možný jejich přenos. Právo k užívání balíčků se po nákupu uděluje na dobu neomezenou.
 • Platba těchto rozšíření je provozována platební bránou třetí strany – GoPay a veškerá komunikace je prováděna v nejvyšší míře zabezpečení.
 • Rozšíření VIP není nárokové a podléhá zpoplatnění částky 29,- Kč / měsíc. Placený obsah si můžete zakoupit přímo od Provozovatele nebo prostřednictvím třetí strany.
  • uhrazením poplatku za službu předem v měsíčním nebo jiném pravidelném intervalu, který vám sdělíme před vaším nákupem
  • předplacením přístupu ke službě VIP na konkrétní období („předplacené období“).

VII. Závěrečná ustanovení

 • Veškerá komunikace mezi provozovatelem a uživatelem bude realizována prostřednictvím e-mailu, který je uveden na webových stránkách.
 • Uživatel je povinen uvádět své kontaktní údaje ke dni přijetí těchto podmínek užití. Každá strana může změnit své kontaktní údaje prostřednictvím oznámení doručeného na základě tohoto ustanovení.
 • Podmínky užití mohou být jednostranně měněny a doplňovány provozovatelem s tím, že taková změna nabude účinnosti ve lhůtě 3 dnů ode dne zveřejnění takové změny.
 • Tyto podmínky jsou účinné od 1.7.2020. Pokud s nimi nesouhlasíte, aplikaci neinstalujte či ji odinstalujte.

V Ústí nad Labem 1. 7. 2020

Martin Dušek